Obec Velká nad Veličkou
Velká
nad Veličkou

Roky 1954 - 1956

Pro chřipkovou epidemii byla obec Velká kontumována od 12. do 19. února 1954.

Pro chřipkovou epidemii byla obec Velká kontumována od 12. do 19. února 1954.

Dne 5. března 1954 byla pietní vzpomínka 1. výročí úmrtí generalissima J. V. Stalina a 14. března 1954 1. výročí úmrtí prvního dělnického presidenta ČSR Klementa Gottwalda, předsedy KSČ.

Dne 9. května 1954 – Státní svátek ČSR – uspořádal MNV oslavu na paměť 9. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.

Dne 25. dubna 1954 bylo slavnostním způsobem otevřeno Obvodní zdravotní středisko ve Velké číslo 129. Správcem střediska jmenován MUDr. Ant. Doležal.

Volby do Národního výboru.

Dne 28. ledna 1954 byl projednáván v plénu zasedání Místního národního výboru návrh zákona o Národních výborech a o volbách do Národních výborů a Okresních národních výborů. Dne 7. února 1954 konána veřejná schůze v kinosále, kdež projednáván týž návrh zákona – za četné účasti občanstva.

Podle zákona číslo 14/1954 Sbírka ze dne 3. března 1954 stanovila vláda republiky Československé den voleb do krajských, ústředních, okresních, městských, místních a obvodních národních výborů na neděli 16. května 1954.

Dne 25. března 1954 konána veřejná předvolební schůze v kinosále, na které předseda MNV Václav Novotný seznámil přítomné o sestavení obvodních volebních (komisí) obvodů, s obvodovými volebními komisemi, s místní volební komisí a s okrskovými volebními komisemi.

Velká rozdělena na 21 volebních obvodů, z nichž každý volební obvod bude míti přibližně 100 voličů. První volební obvod je na „Podlosí“, poslední 21. na „Láně“ u Javorníka. V každém volebním obvodu jmenován předseda, místopředseda, tajemník a člen komise.

Předseda každého volebního obvodu svolal voliče svého volebního obvodu ke schůzi, na níž jednáno o návrhu na kandidáta pro týž volební obvod.

Návrhy na kandidáty pro volbu do NV bylo nutno předložiti místní volební komisi nejpozději do 4. IV. 1954, případně předsedovi místní volební komise Pavlu Slovákovi, vedoucímu n. p. Buchlovan (Kordárna) ve Velké, číslo 387.

Když návrhy na kandidáty byly podány, svolal MNV opětně předvolební schůzi na den 15. IV. 1954, na níž byli kandidáti představeni.

Pro volby samé byla obec Velká rozdělena na dva okrsky: I okrsek tvořila severní polovina Velké, pomyšlenou hranici tvořily domy číslo 393, 363 (Na huménkoch), 244 (ulička k měšťance).

Od této hranice na jih byli II. volební okrsek. V I. volebním okrsku byly volební obvody 1 až 11, ve II. volebním okrsku 12 až 21.

Předsedou I. okrsku volební komise byl Emil Slovák číslo 399, předsedou II. okrsku volební komise Jan Veleba číslo 461.

Dne 9. května 1954 byly doručeny voličům legitimační lístky k volbě do národních a okresních národních výborů, a voličové současně k volbě pozváni členy komise voleb. obvodů nebo zvláštními dvojicemi.

V sobotu, v předvolební den, připraveny dvě volební místnosti: pro okrsek I. v sále MNV, pro okrsek II. ve třídě národní školy. Obě místnosti byly pečlivě upraveny, vyzdobeny lidovým svérázem jako velickými šátky a krojovými součástkami, též prapory ve státních barvách. V každé místnosti připraveno místo oddělené ozdobenou plentou – pro potřebu voliče, kdež si mohl kandidátku upravit.

V každé volební místnosti (I.,II.) připravena volební urna pro hlasovací lístky čili kandidátky, každý volič (-čka) obdržel po odevzdání voličského průkazu hlasovací lístky (čili kandidátky) pro volbu do Místního národního výboru, Okresního a Krajského národního výboru.

Hlavní den voleb, neděle 16. května 1954 *** se ranním slunečním jasem. Ježto *** *** byl stanoven na 7. hodinu ranní, ubírali se voličové již před touto stanovenou dobou k volebním místnostem, aby vykonali svoji občanskou povinnost vůči státu a odevzdali hlasovací lístky pro volbu svých zástupců, jímž již předem svoji důvěru projevili. Konečná hodina voleb stanovena na 18. hodinu.

Volby konány v duchu demokratickém, byly rovné, přímé, tajné, demokratické, svobodné – na dobu tříletou. Účast 18%.

Výsledek voleb do Národního výboru:

V 1.  volebním obvodu zvolen:         Pešek Jan, čís. 484

                                                           člen KSČ, předseda JZD, člen ***

Ve 2. voleb. obvodu zvolen:              Hřešil Jan, čís. 342

                                                           člen KSČ,** ** **

Ve 3. voleb. obvodu zvolen:              Migota Jan 47

                                                           soukromý zemědělec

ve 4. voleb. obvodu zvolen:               Hanák František čís. 153

                                                           *** ***

v 5. voleb. obvodu zvolen:                Slovák Josef, čís. 145

                                                           soukromý zemědělec

v 6. voleb. obvodu zvolen:                Sekerka Martin čís. 91,

                                                           soukromý zemědělec.

v 7. voleb. obvodu zvolen:                Štefánek Jan, čís. 111,

                                                           poštovní zřízenec

v 8. voleb. obvodu zvolen:                Miškeřík Pavel, čís.***

                                                           soukromý zemědělec

 

v 9.  volebním obvodu zvolen:          Slovák Ladislav, čís. 339,

                                                           soukromý zemědělec.

v 10. voleb. obvodu zvolen:              Foks Martin 20*

                                                           soukromý zemědělec.

v 11. voleb. obvodu zvolen:              Migota Martin, čís. 210

                                                           soukromý zemědělec

ve 12. voleb. obvodu zvolen:             Jakub Josef, čís. 238,

                                                           člen KSČ, vedoucí podniku Valašské pily.

ve 13. voleb. obvodu zvolen:             Šácha Tomáš, čís. 522

                                                           učitel, člen KSČ.

ve 14. voleb. obvodu zvolen:             Slovák Jan, čís. 257,

                                                           soukromý zemědělec.

v 15. voleb. obvodu zvolen:              Šácha Jiří, čís. 304,

                                                           soukromý zemědělec.

v 16. voleb. obvodu zvolen:              Žalmánek Martin, čís. 478

                                                           člen KSČ, dělník v Buchlovanu.

v 17. voleb. obvodu zvolen:              Řepka Václav, čís. 329

                                                           kovář.

v 18. voleb. obvodu zvolen:              Grabec Viktor, čís. 313

                                                           dělník v podniku Valašské pily-Velká

v 19. voleb. obvodu zvolen:              Štefánek Tomáš, čís. 371

                                                           dělník v Buchlovanu

ve 20. voleb. obvodu zvolen:             Jagoš František, čís. 361

                                                           učitel

ve 21. voleb. obvodu zvolen:             Jurena Martin, čís. 427

                                                           soukromý zemědělec.

Užší volba konána dne 26. května 1954.

Výsledek úzké volby: Zvoleni:

Předsedou Národ. výboru:     Migota Jan      číslo 47,

Náměstkem předsedy:           Šácha Jiří        číslo 304,

Tajemníkem NV:                    Šácha Tomáš   číslo 522,

Členové rady NV:                  Jakub Josef     číslo 238,

                                               Migota Martin            číslo 210,

                                               Grabec Viktor číslo 313

                                               Slovák Josef   číslo 145.

Ustaveny komise:

a) zemědělská:            Předseda Foks Martin

b) finanční:                 Předseda Jagoš František

c) bytová, sociální, zdravotní:            Předseda Slovák Ladislav

d) školská, osvětová:                         Předseda Žalmánek Martin

e) technická:                                       Předseda Hřešil Jan

f) trestní:                                            Předseda Migota Jan

 

Nadále v úřadě MNV jsou:

Hudeček Josef, administrativní tajemník,

Čajka Jan, zemědělský tajemník,

Veleba Jan, matrikář.

Výsledek voleb do ONV.

Ve volebním okrsku I. – severní polovice obce – kde byla táž volební komise pro volby do ONV a  KNV s předsedou Slovákem Emilem, zvolen Štefánek Jan, soukromý malozemědělec číslo 316.

Ve volebním okrsku II. – jižní polovice obce – kde byla táž volební komise pro volby do ONV a KNV s předsedou Velebou Janem, zvolen Berný Jan, vedoucí Národ. podniku Buchlovan ve Velké číslo 523.

Do KNV byl zvolen v obou volebních okrscích:

Poštolka Jan z Hrubé Vrbky.

(Berný Jan z Velké nad Veličkou).

1. květen – 1. Máj – Svátek pracujících – byl tohoto roku pořádán ve Velké pro všechny okolní obce.

Průvod, který se uspořádal na seřadišti u Hospodářského družstva, v němž byly zařazeny spolky organisace krojované a nekrojované, jenž čítal celkem 1600 osob, pochodoval za doprovodu 4 hudeb na náměstí, kdež pod vysokým, ozdobeným „májem“ byla připravena tribuna. Slavnostní řeč pronesl poslanec Jan Janulík z Prahy. Po ostatních projevech následovaly kulturní vložky, recitace a nakonec „cymbálová muzika“ z Hrubé Vrbky. Odpoledne a večer byla pak v sále „lidová veselice“.

Ve dnech 26. a 27. června 1955 pořádány opětné IX. Strážnické slavnosti za účasti asi 20.000 návštěvy.

Dne 30. června 1955 bylo u nás velmi krásně pozorovatelné od 12:45 do 15:12 hodin zatmění slunce z *** povrchu.

Dne 29. července 1955 byla Jednotnému zemědělskému družstvu ve Velké přidělena bývalá družstevní sušárna a pálenice.

Dne 15. srpna 1955 pořádal MNV a místní pobočka Okresního musea ve Velké památku stoletých narozenin místního rodáka Martina Zemana, zasloužilého sběratele národních písní, spolupracovníka s Františkem Bartošem a Leošem Janáčkem. S oslavou bylo spojeno odhalení pamětní desky na rodném domě číslo 140. Narodil se 15. 8. 1854, zemřel 31. 5. 1919 ve Velké.

V první polovice srpna 1955 zaznamenána značná vedra, tak 1. až 5. srpna 1955 ukazoval teploměr +28°C.

Volby do Národního shromáždění (NS).

Dle zákona ze dne 26. května 1954 stanoven den volby do NS na den 28. listopadu 1954.

Již v měsíci září a říjnu roku 1954 živě se hovořilo a debatovalo o volbách do NS, jež byly zákonem stanoveny na neděli 28. listopadu 1954. 

Agitační středisko bylo zřízeno 15. října 1954 v domě 107 u Jagošů, vedoucím byl Josef Horák 472. Účel a úkol AS byl – seznamovati občany se zákonem o volbách a o složení lidově demokratického národního shromáždění, jakož i seznamovati občany s kandidáty.

Dne 18. října 1954 byla pořádána  v kinosále veřejná schůze, na které byl občanům – voličům představen kandidát do NS Jan Chvílíček, malorolník z Vlčnova.

Když se občané na schůzi shromažďovali, zahrál a zazpíval na uvítanou a k radostné náladě „Slovácký krůžek“ z Velké. Obšírný proslov kandidáta Jana Chvílíčka byl před plným sálem sledován se zájmem.

Ustaveny okrskové volební komise:

Pro okrsek I. (severní část obce):

Horák Josef 472, předseda. Sekerková Kateřina **, místopředsedkyně. Štefánek Jan 111, tajemník. 

Pro voleb. okrsek II. (jižní část obce):

Veleba Jan 461, předseda. Severová Dagmar 456, místopředsedkyně. Novotný 
Václav ml., tajemník.

Složení místní volební komise:

Slovák Pavel 387, předseda.

Hovory s občany konány 8., 9., 10., 11. listopadu 1954, na nichž byli přítomní pozvaní referenti. Tyto hovory byly doprovázeny přednáškami a také filmem.

Ve dnech před volbami rozdány a doručeny voličům voličské průkazy. Hlasovací lístky obdrželi až v den voleb. V den před volbami do NS proveden úklid na ulicích, na náměstí, u domů. Upraveny volební místnosti, pro volební okrsek I. v sále MNV, pro volební okrsek II. v místnosti národní školy.

Místnost vyzdobeny obrazy, šátky, krojovými součástkami, opatřeny plentou (zástěnou), za níž si volič mohl upraviti hlasovací lístek.

Den voleb. V neděli 28. listopadu 1954 v časných ranních hodinách vyhrávaly hudby po městečku „budíček“. 

Začátek voleb stanoven na hodinu sedmou, kdy se již voličové ubírali k voleb. místnostem. Ukončení voleb stanoveno na hodinu 18. – K volbám šli lidé odhodlaně, veřejně projeviti svoji vůli a odevzdat a vložit do urny hlasovací lístek znějící na jméno kandidáta poslanectví Jana Chvílíčka.

Po 18. hodině bylo provedeno sčítání hlasů. 

Výsledek voleb – téměř 100% hlasovacích lístků bylo odevzdáno pro kandidáta Národní fronty Jana Chvílíčka.

Zvolen tudíž Jan Chvílíček , rolník z Vlčnova, narozený 19. X. 1911 ve Vlčnově, poslancem do Národního shromáždění za obec Velkou (Javorník, Novou Lhotu, atd.), za obvod 229.

V sousedních obcích – ve Hrubé Vrbce, Malé Vrbce, Kuželově, atd., jež spadaly pod obvod 266, zvolen do Národního shromáždění Dr. honoris causa Josef Plojhar, narozen 2. III. 1902 v Čes. Budějovicích, t. č. ministr zdravotnictví. 

Jaro a léto 1954 vyznačovalo se obzvláštním suchem. Květen byl celkem provázen deštěm, ale pak nastalo sucho, teplo, jež se stupňovalo. Déšť přišel až v říjnu. Toto suché a teplé počasí mělo vliv na úrodu, jež byla podprůměrná.

Dne 14. října 1954 zemřel František Janda, narozen roku 1881, ve Velké 405, člen prvního Národního výboru, majitel mechanické dílny.

Dne 14. listopadu 1954 navštívila Velkou Taťána Petrovna Klementjevna, děkan pedagogického institutu v Moskvě. Hosta doprovázel profesor Dr. Bělič, rektor vysoké školy pedagogické, Dr. ***, prorektor VŠP a Dr. Lanzová z Olomouce. Shromážděnému učitelstvu z Velké a okolí v hostinské místnosti u Jagošů 107 pohovořila o školství v Sovětském svazu. Při družné srdečné zábavě a muzice – hrál „slovácký krůžek“ – setrvala vzácná návštěva do odpoledních hodin. T. P. Klementjevna s obzvláštní pozorností sledovala národní kroje, hudbu, písně a tance.

Dne 22. listopadu 1954 zemřel náhle v New Yorku vynikající státník, člen Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, první náměstek ministra zahraničních věcí SSSR, poslanec Nejvyššího sovětu SSSR, Andrej Januarjevič Vyšinskij. Dlel v New Yorku na zasedání na Valném shromáždění Organisace spojeních národů.
Rakev s tělem A. J. Vyšinského byla letadlem dopravena do Moskvy.

Dne 8. prosince 1954 byla Místní hasičské jednotě dodána nová automobilová stříkačka z Hořic v Podkrkonoší značky RN v hodnotě Kčs 102.000.

Dne 23. prosince 1954 strhla se ve Velké a okolí bouřka s hromobitím a bleskem v pozdních odpoledních hodinách doprovázena silným deštěm, lijákem se sněhem.

12. února 1955 byl pořádán ve zdejším podniku v závodní jídelně Cordárny Závodním klubem „Předfašankový večer“, účinkoval „Slovácký krůžek“ s cymbálovou muzikou – primáš Jožka Kubík – a Václav Mlýnek, lidový vypravěč z Kuželova. Byl pozván a účastnil se Dr. Josef Plojhar, ministr zdravotnictví, i se svým doprovodem.

Ve dnech 28. II. – 27. III. 1955 probíhala kampaň za podpisování vídeňské výzvy „Světové rady míru“ proti přípravám atomové války. Celkem v ČSR podepsalo 9,495.226 občanů, v obci Velké.

Dne 29. III. 1955 konáno v Praze společné zasedání Ústředního výboru KSČ a vlády Československé republiky, z něhož vzešlo významné usnesení:

1.) Usnesení o snížení maloobchodních cen spotřebního zboží od 1. dubna 1955 (již čtvrté).

2.) Usnesení o úpravě platů mistrů, učitelů vysokých škol a průmyslových škol a vedoucích lékařů.

3. IV. 1955 nedělní národní směna a pracovní povinnost – na zkrášlení vzhledu měst a obcí k X. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou.

5. IV. 1955 vzpomenuto desátého výročí vyhlášení Košického vládního programu Národní fronty (NF) Čechů a Slováků.

Celý březen 1955 se vyznačoval chladem, 5. března klesla teplota na –17°C, 7. března napadlo hodně sněhu, 22. března ukazoval teploměr –15°C, 27. března –12°C. Březen byl velmi nepříznivý pro hospodářské práce.

MAV – NF (místní akční výbor – Národní fronty)s předsedou AV Josefem Kovárníkem činil přípravy již v březnu 1955 pro oslavu X. výročí osvobození naší obce Velké, jež byla osvobozena Sovětskou armádou (rumunským oddílem) 15. dubna 1945.

Slavnost byla konána za krásného počasí 14. dubna 1955 navečer na náměstí u pomníku padlých, jehož okolí bylo vyzdobeno, za početné účasti obecenstva a školní mládeže. Když s hudbou dostavili se pracující a zaměstnanci z továrny Buchlovan, slavnost započala, hudba zahrála státní hymny, slavnost zahájil předseda AV Josef Kovárník.

Slavnostní proslov měl místní tajemník NV (Národního výboru) učitel Tomáš Šácha. Pravil: Slavíme X. výročí osvobození našeho městečka Velké od fašistických kord, jež nás v šestileté okupaci svíraly. U nás to byl 15. duben 1945, kdy v časných ranních hodinách naše Velká byla vítěznou Sovětskou armádou osvobozena, přímo u nás oddílem rumunské armády, jenž po boku Sovět. armády měl přidělen úsek Radějov – Strání. Bylo to právě o velikonočních svátcích, Velkou projížděly veliké transporty německých vojsk směrem k Uh. Hradišti. Ve dne – v noci přes dva týdny projíždějící kolony odvážely sebou nakradené věci, hnaly zrekvirovaná stáda dobytka. I Velká byla postižena sebráním hovězího dobytka.

V průchodu kolon bylo viděti též civilní uprchlíky z Maďarska a Slovenska (jen pořídku), jež hledali ochranu u německých fašistů. A v poslední chvíli – před 15. dubnem – nacisté sebrali při odchodu řemeny v elektrárně, na parní pile a v cihelně. Po proslovu předneseny básně a recitace. Pak následoval koncert na náměstí.

Polní práce opožděny, jařiny se sejí ve druhé polovici dubna a začátkem května. Ještě 14. května se zaorávaly brambory a ojediněle sel ječmen.

Jaro 1955 (březen, duben, květen) bylo velmi studené a suché. Začátkem března mrazy, 4. března poklesl teploměr na –15°C, 5. března na –17°C. Až v druhé polovici března mrazy polevily. Březen byl suchý, srážkových dní bylo málo. Duben byl rovněž studený, mírně vlhký a zamračený měsíc. Po 20. dubnu se oteplilo, 26. dubna ukazoval teploměr +18°C. Květen byl rovněž jako dva jarní měsíce celkově studený, větrný a suchý. V prvé polovině května bylo obstojně, celkem však chladněji. Nato se na delší dobu citelně ochladilo, a ve dnech 21. a 23. května poklesly teploty na –1 až –2°C. Nízkými teplotami trpěl vývoj rostlinstva a noční práce značně opožděny, ještě 14. května lidé zaorávali brambory a seli ječmen.

12. června 1956 zemřel drogista Antonín Pavlátka v Olomouci (narozen 23. 3. 1896 ve Velké). Pohřben 16. června na velickém hřbitově.

12. června 1956 objevil A. Mrkos na Lomnickém štítě novou kometu, jež byla na Lomnickém štítě pozorovatelná pouhým okem.

18. a 19. června 1956 pořádány desáté Strážnické slavnosti, jež navštívil president republiky Antonín Zápotocký a členové vlády. Účast na slavnostech byla veliká (asi 70.000).

Ve dnech 18. až 23. července 1955 konána v Ženevě konference šéfů vlád čtyř mocností – Svazu sovětských socialistických republik (SSSR), USA, Anglie a Francie za přítomnosti šéfů vlád, N. A. Bulganin, Eisenhower, Ant. Eden, Edg. Faure.

Žně ve Velké začaly 1. srpna, byly totiž letos o 21 dní opožděné. Začaly celkem za méně příznivého deštivého počasí. Srpen byl vůbec chladný a deštivý.

Téměř celou prvou polovinu srpna pršelo ve vydatných, dlouhotrvajících deštích, při četných bouřkách s lijáky.

V pondělí 8. srpna 1955 pršelo již ve dne, v noci pak déšť zesílil zejména na jihovýchod. svazích Javořiny, kdež spadlo mnoho vody následkem několikráte opakovaných průtrží. To mělo za následek že voda od Vápenek a Nové Lhoty v potoku Veličce již v ranních hodinách v úterý 9. srpna 1955 stoupala, o 9 hodině bylo již plné řečiště. Vody stále přibývalo, o 10 hodině prudce se valící voda ohrožovala všechny tři mosty – Řádský, k nádraží a Závodský – a tekla již přes povrch mostů. Záchranou službu u mostů konali členové Místní hasičské jednoty – požárního sboru (PS) a s napětím sil s mostních pilířů nahromaděné větve, stromy, klády, jež dravý proud sebou unášel. Divoký proud vody ještě mohutněl, od Řádského mostu hnala se voda již po silnici. Prostřední most – od pošty k nádraží – neodolal dravému proudu a o 11. hodině dopolední byl prudkým nárazovým proudem stržen a odplaven. Prudce se hnal dravý a zákeřný proud vody, přirozeně – řečiště nestačilo a voda divoce se hnala dále. Neodolala ani silnice před staveními čís. popis. 242 až 234, byla podemleta a odplavena. Prudce se hnal dravý a zákeřný proud vody, přirozeně – řečiště nestačilo, tudíž voda se hnala divoce závodskými humny, pod Závodím se v šíři valila po polích „Losky“ a „Kúty“, brala a v divokém chvatu odnášela stromy, trámy, chrastí, snopy, seno, brambory, řepu, a toto divoké řádění prováděla až k Horákovým mlýnům, zanechávajíc stopy divokého řádění za sebou, jako nános bahna, kamení a štěrku, vývraty stromů na březích, na stromech a keřích zachycené vršky obilí, sena a slámy.

Těžce byla ohrožena stavení u závodského mostu čísla domu 364 a 159 a pravý čas po 12. hodině polední pozvolna vody ubývalo.

Škody způsobené povodní jsou veliké, značné a velmi vážného rázu, třeba si povodeň nevyžádala ztrát ani na lidských životech ani na zvířatech ani na obytných a jiných stavbách.

Zle povodeň zařádila v obci Tasově, kdež bylo zničeno 8 obytných stavení. O dravosti, prudkosti rozbouřeného živlu lze si učiniti představu: Směrem k Javorníku naproti Hospodářskému družstvu vyzval dravý příval na břehu statný, silný, rozložený topol s kořenem a hravě jej unášel řečištěm až k hornímu mostu u sokol. hřiště, kdež se pak zachytl.

Ze starých záznamů ve školní pamětní knize podobná povodeň byla 18. července 1895 a pak 31 srpna 1913.

Na podzim 1955 bylo započato s opravou sebrané silnice u prostředního mostu. Oprava silnice a mostu si vyžádá delší doby a značného nákladu.

Letošní žně 1955 byly poněkud opožděně a nastaly po 31. červenci. Počasí o žních bylo celkem chladné, velmi častými dešti provázené – zejména po 9. srpnu, po oné katastrofální povodni. V pravdě řečeno, po čas žní bylo počasí krajně nepříznivé, žně byly přerušovány ustavičnými dešti, takže letošní úrodu bylo nutno s pole mezi dešti *****.

Výnosy z 1 ha:

pšenice ozimá             20 q                 jetel červený               35q

pšenice jarní                15 „                             vojtěška                      40 q

žito ozimní                  18 q                 louky trvale                30 q

ječmen                        19 q                 cukrovka                     260 q

oves                            18 q                 krmná řepa                  400 q

mák                             3 q                   brambory průmysl.     150 q

(byl červivý a napadený

suchou rzí)                                         brambory ostatní        90 q

kukuřice na zrno         25 q

Úroda ovoce byla vcelku hodně slabá. Trnky, duranzie, švestky (gulovačky) zarodily málo, jen ojediněle se vařila povidla, modré peckovité ovoce na kvas na pálení slivovice se málo dávalo. Slivovice se pálila v prosinci v lihovaře JZD (Jednotného zemědělského družstva), je to bývalý družstevní lihovar za dvorem, kde se tlačila ovocná šťáva, sušilo se ovoce a pálila slivovice. JZD jej převzalo v roce 1953.

Poplatek za pálení byl v letech předešlých přibližně Kčs 43,- z 1 l padesátistupňové slivovice.

Úroda jablek a hrušek byla rovněž slabá, některé stromy vůbec nezarodily, avšak úroda ořechů byla více než dobrá, oproti jiným letům nadprůměrná.

Stavba společného kravína JZD projektována severně od městečka Velké v trati „Tepličkách“ (místní název) na bývalých „pánských kútoch“, výměra pozemku 4,92 ha.

V listopadu a prosinci 1955 započato s přípravami, dovozem stavebního materiálu – cihel, betonových skruží, kamene, štěrku, písku, jakož – vykopány a budovány základy, aby mohlo býti po Novém roce ve stavbě pokračováno, neboť kravín má býti v roce 1956 nejen vybudován, ale sloužit svému účelu.

7. listopadu 1955 pořádána „Štafeta míru“ tělovýchovným odborem za účasti žáků střední školy, byla to štafeta dílčí v rámci okresu, spějící do okresního města Veselí nad Moravou.

Dne 25. října 1955 bylo započato se zdravotnickou akcí fotografické snímkování plic se štítu, je to akce ku potírání a omezení TBC. Celou akci prováděl Krajský ústav národního zdraví (KÚNZ) z Gottwaldova svým zvláštním odborem. Povinnost se vztahovala na všechno obyvatelstvo. Akce byla bezplatná a skončila 11. listopadu 1955.

Počasí v listopadu a v první polovici měsíce prosince 1955 celkem mírné. Od 12. do 21. prosince značen mráz –6 až –10 °C, ale pak déšť. Na Silvestra 31. prosince začalo mrznouti.

Parní pila – zvaná dříve také „Panská pila“ patřící dříve velkostatku A. Magnise, byla zbudována v roce 1904. Prvním strojníkem na pile byl František Janda, pak Kříž. Od prvního začátku byl na pile zaměstnán Šavara Jan z Velké čís. 79, narozen 13. X. 1865, od roku 1904, později jako topič až do roku 1950.

Zemřel 9. ledna 1956 ve věku 91 let.

Mateřská školka.

Dnem 1. listopadu 1955 začala v obci Velké fungovati mateřská školka s 35 přihlášenými dětmi do 6 let.

Poplatek za jedno dítě 2 Kčs denně. Ostatní náklad hradí MNV. Správkyní školky byla jmenována školským odborem Okresního národního výboru (ONV) ve Veselí nad Moravou učitelka Vlasta Kutná ze Bzence.

Mateřská školka je umístěna v bývalé národní škole na náměstí a to: Třída pod zvonkem slouží ze vývařovnu, neboť děti se ve škole stravují. Nocují však doma u rodičů. V prvním patře má školka vyhrazeny ještě dvě místnosti, jež jsou vybaveny malým nářadím, malými stolečky a židličkami, též hračkami a odpočivadélky pro odpolední spánek.

Dosti zdlouhavý pochod prodělalo zřízení mateřské školky, ač se o tom již léta mluvilo a uvažovalo.

Snad tu byl určitý nezájem se strany rodičů.

Totéž bylo pozorovati ve věci „žňových útulků“.

Býval žňový útulek řadu let v létě o prázdninách na obecné škole – před zřízením mateřské školky – ale účast dětí nebyla valná, jak by se dalo v takové větší obci, jako je Velká, předpokládat.

Hudební škola.

Počátkem školního roku 1. září 1955 byla zřízena ve Velké hudební škola pro vyučování hře na housle, piano, harmoniku. Přihlásilo se 36 žáků a žákyň. Vedoucím je učitel hudby Bedřich Poula ze Bzence. Hudební škola podléhá Osvětové besedě ve Velké.

Strážná hůrka.

Nad velickým „majírem“ (dvorem) vypíná se ostrý vršek zvaný „Strážná hůrka“, jež byla kdysi v dávných a nebezpečných dobách (selská bouře) za císaře Leopolda I (1657-1705) důležitým historickým bodem.

Na Strážné hůrce hlídávala za dob nebezpečných po celou noc hlídka z velických občanů „s porádky“, jež upírala pátravé zraky na jih k uherské hoře „Ostrý vrch“ již ua hranicemi na tehdejší půdě uherské.

Zaplanul-li na Ostrém vrchu oheň, bylo to znamení, že nepřítel se blíží. Byly to selské trupy „Kuruců“ z Uher, jež napadaly přilehlé kraje moravského pohraničí a těžce je poškozovaly.

Na Strážné hůrce vystavěl roku 1929 výstavní pavilon profesor Karel Sup (narozen 27. I. 1897 ve Velké), akademický malíř, za spolupomoci prof. Miroslava Sylky, rovněž akad. malíře.

V letní dobu prázdnin bývá na Strážné Hůrce každým rokem pořádána výstava obrazů profesora Supa, Syly a jiných umělců. Tak se stává Strážná Hůrka dostaveníčkem návštěvníků, jež rádi shlédnou uměleckou výstavu a rádi se pokochají pěkným rozhledem, jejž skýtá Strážná Hůrka. Výstava bývá obyčejně zahájena a otevřena poutní neděli o sv. Maří Magdaleně (po 22. červenci). Po zahájení výstavy bývá menší národopisný program, při němž účinkuje stará velická muzika.

Datum vložení: 27. 1. 2019 10:29
Datum poslední aktualizace: 1. 8. 2022 10:39
Autor:

Obec

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu
Volně ke stažení:
 • První pís. zmínka:
  rok 1228
  ​​
 • Počet obyvatel:
  2 797
   ​​
 • Nadmořská výška:
  288 m n. m.
  ​​
 • Katastrální výměra:
  2 591 ha
  ​​

Velká nad Veličkou

Velká nad Veličkou je největší obcí horňácké oblasti Moravského Slovácka. Vznik obce je možno datovat do raného středověku, protože nejstarší písemná zmínka z roku 1228 uvádí Velkou už jako městys (oppidum) s tržním právem, což jistě bylo výsledkem dlouhého předchozího vývoje. V následujících staletích byla majetkem různých šlechticů - pánů z Rýznburku, z Kravař...

 

Více...

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.

Pranostika na akt. den

Před svatým Václavem času dost, po svatém Václavu pozdě.

Svátek a výročí

Svátek má Václav

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den české státnosti

Zítra má svátek Michal