Obec Velká nad Veličkou
Velká
nad Veličkou

Roky 1946 - 1948

Jednotlivé kandidující politické strany obdržely:

Jednotlivé kandidující politické strany obdržely:

1.) Komunistická strana 4eskoslovenska                   8 mandátů

2.) Československá strana lidová                              15 mandátů

3.) Československá sociální demokracie                   4 mandáty

4.) Českosl. strana národně socialistická                   3 mandáty.

Byli tedy dle kandidátních listů zvoleni členové Místního národního výboru:

1.      Za Komunistickou stranu Československa:

1. Šácha Tomáš,         učitel               Velká 324.

2. Ňorek Josef                        rolník              Velká 450.

3. Žalmánek Martin    cestař              Velká 478.

4. Štica Rudolf           stolař               Velká 435.

5. Kovárník Josef       dělník              Velká 413.

6. Pešek Jan                rolník              Velká 484.

7. Sekerková Kateř.    děl.                  Velká 20.

8. Prášek Jiří               dělník              Velká 477.

2.      Za Československou stranu lidovou:

1. Tomčala Jiří,           rolník,             Velká 156.

2. Migota Jan,             kolář,               Velká 47.

3. Hřešil Jan,               zedník,                        Velká 342.

4. Buzík Pavel,           pekař,              Velká 454.

5. Čajka Martin,         dělník,             Velká 4.

6. Rumíšek Tomáš,     hajný,              Velká 326.

7. Vrablc Martin,        rolník,             Velká 105.

8. Štefánek Jan,          pošt.zřízenec   Velká 111.

9. Staněk Jan,             dělník,             Velká 27.

10. Čajka Jan,             rolník,             Velká 308.

11. Migota Jiří,           rolník,             Velká 67.

12. Tomčala Josef,      rolník,             Velká 207.

13. Čajka Jan,             rolník,             Velká 176.

14. Slovák Josef,        rolník,             Velká 145.

15. Vachůn Jan,          rolník,             Velká 263.

3.      Za Československou sociální demokracii:

1. Šácha Jiří,               rolník,             Velká 304.

2. Jakub Josef,                       úředník,           Velká 238.

3. Minařík Martin,      obchod.,          Velká 486.

4. Fňukal František,    rolník,             Velká 167.

4.      Za Československou stranu národně socialistickou:

1. Miškeřík František ml.,      rolník,             Velká 234.

2. Janda František st.,            strojník,           Velká 405.

3. Slovák Jan,                                     rolník,             Velká 332.

30. června 1946 konala se ustavující schůze obnoveného Národního výboru, na níž zvoleni:

Tomčala Jiří, 156        předsedou NV

Ňorek Josef, 450        I. náměstek předsedy

Šácha Jiří, 304            II. náměstek předsedy.

Členové rady MNV:

Šácha Tomáš 324,                                          Migota Jan 47,

Žalmánek Martin 478,                                   Hřešil Jan 342,

Vrablc Martin 105,                                        Miškeřík Frant. ml. 234,

Slovák Josef 145.

Obecním pokladníkem ustanoven...

Od 9. XII. 1946 zvolen Žalmánek Martin I. náměstkem.

Od 6. V. 1946 zaveden letní čas, od 6. X. 1946 pak zase zimní čas.

Podzim v roce 1946 – byl velmi suchý,

jaro v roce 1947 – téměř vůbec bez deště.

16. ledna 1947 za obec. pokladníka zvolen Šácha Jiří 404, jenž pak resignoval a 21. dubna 1947 zvolen obec. pokladníkem Štefánek Jan čís. 111.

Povinná dodávka v roce 1946:

400 q chlebového obilí

500 g krmného obilí

100 g sena

a 2. XI. 1946 konána u hřbitova sbírka pro „Českou sociální pomoc“, jež vynesla – 2580,60 Kč.

5., 6., 7. července 1946 pořádány ve Strážnici I. Národopisné slavnosti ve Strážnici z podnětu prof. Dr. Vladimíra Úlehly – v zámeckém parku za veliké účasti z Moravy, Čech, Slovenska. Stanoveno, že se každým rokem v tuto dobu budou opakovati.

Letní čas od 20. IV. 1947, zimní od 6. X. 1947.

Delší dobu bylo uvažováno o potřebě – provésti v obci kanalizaci. Dne 12. ledna 1947 bylo ujednáno v Národ. výboru – přípravné práce pro kanalizaci obce Velké.

Od 7. února do března 1947 byla následkem sněhových vánic zaváta silnice ke Hrubé Vrbce. V r. 1947 Národní výbor obnovil přípravy pro úpravu silnice ku hřbitovu. Dlažební kostky objednány a dovezeny.

4. srpna 1947 odevzdali majitelé všechny máslenky a odstředivky. Uvažováno o potřebě zříditi v obci „družstevní prádelnu“. K uskutečnění přikročeno 2. srpna 1947, kdy započalo se zřizováním a stavbou u hasičské zbrojnice – nákladem 120.000 Kčs. Družstevní prádelna začala v činnosti. Dne 21. VII. 1947 provedena nově opravená elektrizace – kolaudace. Do roku 1947 spadá snaha NV provésti stavbu dvou obytných dvojdomků na Záhumenicích. 28. X. 1947 schválena půjčka ve výši 1,600.000 Kčs na stavbu 4 bytových jednotek u Zemské banky v Brně. Brzy nato zadána stavba staviteli Josefu Ratislavovi z Veselí nad Mor., stavební náklad na 1 bytovou jednotku 568.775,30 Kčs. Stavba dvojdomků byla dohotovena.

22. XII. 1947 postaven na náměstí před školou „vánoční strom“, opatřen ozdobami a žárovkami. MNV věnoval do pokladničky 1000 Kčs.

Dvouletý plán.

Ježto náš průmysl byl druhou světovou válkou značně poškozen a někde vůbec zničen, byl vyhlášen vládou Československé republiky 28. října 1946 „dvouletý plán“ (čili dvouletka). Hlavní úkol „dvouletky“, aby byla překročena předválečná výroba, byl splněn. Dvouletý plán obnovil náš průmysl, který byl válkou a okupací zpustošený a vydrancovaný bombardováním západními mocnostmi blízko před skončením války poškozených.

Pětiletý plán.

Po ukončení dvouletého plánu byl na návrh presidenta republiky Klementa Gottwalda vládou schválen a 28. října 1948 vyhlášen „Gottwaldův pětiletý plán“.

Dvouletý plán, jímž byla překročena předválečná výroba, bal v roce 1948 splněn.

Průmyslová výroba byla ke konci dvouletého plánu o 10% vyšší než před válkou. Také životní úroveň obyvatelstva dosáhla ke konci dvouletky předválečného stavu. Touto skutečností byly potvrzeny přednosti plánovaného hospodářství nad kapitalistickým.

Únor 1948.

V únoru 1948 nastala krize ve vládě, když reakční ministři podali demisi, jež byla přijata. 

Obrozená Národní fronta byla obnovena na široké základně. Dne 25. února 1948 ustanovena nová vláda s předsedou vlády Klementem Gottwaldem v čele, jež 10. března 1948 předstoupila před Ústavodárné Národní shromáždění, přednesla svůj program a ÚNS dne 11. března 1948 vyslovilo vládě jednomyslně důvěru. Reakčními ministry vyvolaná vládní krize byla řešena demokraticky, ústavně a parlamentně.

V únorových dnech roku 1948 náš lid ubránil velké vymoženosti národně demokratické lidové revoluci z roku 1945 a upevnil lidovou demokracii takovým způsobem, že se lid stal pánem ve své vlasti. Únorové vítězství nad reakcí a rozšířené politické a hospodářské moci pracujícího lidu umožnilo přejíti na široké frontě k výstavbě socialismu v naší republice.

Podle vyhlášky ministra vnitra ze dne 25. II. 1948 byli odvoláni dosavadní členové strany lidové a národně socialistické z místního Národního výboru ve Velké.

Přišlo k rekonstrukci MNV ve Velké. Dne 4. března 1948 byla doplňovací volba, dle níž zvoleni:

Předseda:        Žalmánek Martin číslo 478.

I. náměstek:    Šácha Jiří číslo 304.

II. náměstek:   Jakub Josef číslo 238.

Členové rady za KSČ:           Pešek Jan číslo 484.

                                               Šácha Tomáš, učitel

                                               Bančák Martin číslo 428.

Za soc. demokracii:    Minařík Martin číslo 486

                                   Macek Jan číslo 1.

Za býv. str. lidovou:   Hřešil Jan číslo 342.

Za býv. str. nár. soc.:  Slovák Jan číslo 332.

Členové Národního výboru:

Horák Josef 472, Horňáček Martin, Kubečka Jan 418, Fňukal František, Kaňůrek Jan, Kovárník Josef 413, Lipár Martin 409, Dr. Mikeš Oskar, Miškeřík František ml. 234, Novotný Václav, Prášek Jiří, Řepka Václav, Sekerková Kateřina, Slovák Josef 145, Sťahel Martin, Štefánek Jan 111, Štefánek Jan 116, Vaněk Pavel, Veleba Jan, Vrablc Jan, Vrana Jan, Zavadil Josef.

Tovární podnik.

V roce 1946 Národní výbor ve Velké se zabýval myšlenkou a snahou, která se již kdysi po roce 1918 ve Velké ozývala – po vybudování a umístění průmyslového podniku. A tak akce tato dospěla tak kupředu, že 4. až 7. března 1947 uskutečněn zájezd zástupců obce do Prahy ku předsedovi vládě ohledně získání a umístění průmyslového podniku ve Velké. 

Účastníci zájezdu byli: Tomčala Jiří, předseda NV, Šácha Tomáš, člen rady NV, Sup Josef, odborný učitel, Miškeřík František. V Praze ujal se této delegaci velický krajan Rumíšek Martin, jenž zastával vyšší funkci u pražského primátorského úřadu. Zájezdů bylo více i do Prahy, i do Zlína, jichž se účastnil I. náměstek Žalmánek Martin jako vedoucí delegace a svým vlivem a známostí snažil se docíliti kladného výsledku. Ve Zlíně bylo jednáno s generálním ředitelem národního podniku „Baťa“ Dr. Ivanem Holým, který této akci přál. Mezi vydatné podpůrce této snahy patří Kočiš Josef, Pastyřík Miroslav a jiní.

Akce se dařila a dospěla ke kladnému výsledku, a tak dne 16. května 1948 na Sv. Duch byl slavnostním způsobem položen základní kámen ku stavbě Cordárny ve Velké (továrny na umělé plátno pro vystužování pneumatik) na pozemcích v Závodském poli k tomu účelu Národním výborem poskytnutých o ploše 4 – 5 ha půdy v blízké vzdálenosti na sz od Velké. Slavnost pořádal Národní výbor v čele s předsedou NV Martinem Žalmánkem.

U příležitosti položení základního kamene pro Cordárnu byla uspořádána na místě samém v odpoledních hodinách – za krásného slunného svátečního odpoledne – národopisná slavnost s pestrým pořadem, na níž byly předvedeny ukázky místních tanců, zpěvů a zvyků. Slavnost byla zahájena mohutným krojovaným průvodem ze sokolského cvičiště na místo stavby.

Z význačných hostů byli přítomni: Dr. Ivan Holý, Dr. Václav Vacek, primátor města Prahy, poslanec František Mráz, předseda ONV z Hodonína Josef Kočiš, předseda NV ze Zlína Morýs.

Se stavbou bylo ihned po slavnosti započato, stavba šla rychle kupředu. Částečný provoz nastal brzy po 1. lednu 1950. V roce 1954 je v továrně zaměstnáno asi 500 dělníků.

Na jaře 1948 na památku osvobození Velké zasadil pan Pešek, člen rady MNV, Velká čís. 484, „Lípu svobody“ na náměstí před národní školou.

Místní národní výbor rozhodl – zařídit v obci místní rozhlas a schválil půjčku Kčs 120.000 na jeho pořízení, jež provede firma Košutič z Hodonína, do konce roku 1948.

Občan Hrdlička postavil drůbežárnu na pastvině „Hloží“ nedaleko hranice od Louky. Obec mu pozemek pronajala. 6. září 1948 usneseno Národním výborem – uzavříti výpůjčku ve výši Kčs 1,200.000 na zahájení kanalizace obce Velké u Zemské banky v Brně.

ONV v Hodoníně stanovil na měsíc říjen 1948 směrné číslo pro dodávku mléka 550 litrů.

Národní výbor zajímá se důležitou a v zájmu zemědělství vydatnou záležitostí, aby obci byla přidělena Státní traktorová stanice (STS).

Dne 19. června 1946 zvolen Ústavodárným Národním shromážděním Dr. E. Beneš presidentem Československé republiky.

Dne 7. června 1948 – vzdal se Dr. Edvard Beneš úřadu presidenta republiky.

Dne 14. června 1948 – zvolen Ústavodárným Národním shromážděním presidentem Československé republiky Klement Gottwald, narozen 23. XI. 1896 v Dědicích u Vyškova.

3. září 1948 zemřel Dr. Edvard Beneš. 

6. září 1948 zemřel Jan Bureš, ředitel národní školy ve Velké, kronikář a knihovník obce Velké a byl dne 8. září 1948 na velickém hřbitově uložen.

Dne 30. května 1948 konány volby do Národního shromáždění. Ve Velké bylo odevzdáno pro kandidátku Národní fronty 1061 platných hlasů, 118 bílých lístků.

5. prosince 1948 postaven na náměstí před školou vánoční strom republiky.

Dne 9. prosince 1948 zemřel zdejší obvodní lékař MUDr. Bohuš Pěnička (nar. 1888), rodák z Velké Bystřice na Valašsku, jenž přišel do Velké z Rychvaldu v roce 1938. Bydlel na „Huménkoch“ v domě čís. 457. 11. XII. 1948 byl po církevním výkropu odvezen ku zpopelnění do Mor. Ostravy.

Letní čas (1 hodina dopředu) zaveden od 19. dubna 1948,

zimní čas (1 hodina zpět) od 4. října 1948.

Datum vložení: 27. 1. 2019 10:41
Datum poslední aktualizace: 1. 8. 2022 10:42

Obec

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Na dešti v září rolníkovi velmi záleží.

Pranostika na akt. den

Svatý Václav hady sklízí.

 • První pís. zmínka:
  rok 1228
  ​​
 • Počet obyvatel:
  2 797
   ​​
 • Nadmořská výška:
  288 m n. m.
  ​​
 • Katastrální výměra:
  2 591 ha
  ​​

Velká nad Veličkou

Velká nad Veličkou je největší obcí horňácké oblasti Moravského Slovácka. Vznik obce je možno datovat do raného středověku, protože nejstarší písemná zmínka z roku 1228 uvádí Velkou už jako městys (oppidum) s tržním právem, což jistě bylo výsledkem dlouhého předchozího vývoje. V následujících staletích byla majetkem různých šlechticů - pánů z Rýznburku, z Kravař...

 

Více...

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek a výročí

Svátek má Václav

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den české státnosti

Zítra má svátek Michal

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů