Telefon: 518 670 693
E-mail info@obecvelka.cz
ID datové schránky: 57ybaqy

IČO: 00285447
DIČ: CZ00285447
Bankovní spojení: 
1444808339/0800
Úřední hodiny
Polední přestávka je vždy od 11:00 do 12:00
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 13:00
 
Adresa
Obecní úřad Velká nad Veličkou
Velká nad Veličkou 151
696 74
Velká nad Veličkou

Hygienické zásady pro obyvatelstvo k likvidaci důsledků záplav

Napsal(a)

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ZÁSADY

- ČASTO SI DŮKLADNĚ MYJTE RUCE

ZA POUŽITÍ DEZINFEKČNÍHO PROSTŘEDKU

 • vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly -
 • vždy před jídlem a pitím
 • vždy, než se dotknete obličeje, sliznic apod. 
 • dezinfekce rukou v 0,5 % roztoku Chloraminu T po dobu 1 minuty; roztok připravíte rozmícháním 5-ti   polévkových lžic prášku v 10 litrech vody
 • dále je k dezinfekci rukou možno použít i alkoholové přípravky, které se po omytí vtírají do suchých rukou (např. SPITACID, SPITADERM (SKINMAM SOFT), STERILLIUM, Promanum N)

POUŽÍVEJTE OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

 gumové nebo latexové rukavice, pevnou nepromokavou gumovou obuv a pracovní oděv 

 • Při styku se záplavovou vodou nebo zaplavenými materiály zásadně používejte osobní ochranné pomůcky (gumové nebo latexové rukavice, holínky a pracovní oděv).
 • Pracovní oděv po zamokření vyměňte – použitý pracovní oděv vyperte vyvářkou, obuv a rukavice denně ošetřete dezinfekčními přípravky.
 • Nevstupujte zbytečně do záplavové vody, a to z důvodu možné kontaminace splaškovými vodami, těly uhynulých zvířat a toxickými látkami.
 • Nedotýkejte se těl uhynulých zvířat – jejich výskyt ohlaste pracovníkům veterinární správy.

PÉČE O POKOŽKU OSOB

PO KAŽDÉM SKONČENÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

 • Po každém skončení úklidových prací ruce dezinfikujte přípravkem s virucidní (protivirovou) účinností, postupujte podle doporučení výrobce.
 • Alkoholové přípravky nanášejte na suchou pokožku!
 • Po dezinfekci ruce umyjte pitnou vodou a mýdlem, osušte jednorázovým ubrouskem a ošetřete regeneračním krémem.
 • Pokožku celého těla a vlasy umyjte vodou a šamponem případně s dezinfekčním účinkem (např. Octenisan), utřete a ošetřete regeneračním krémem.
 • Veškerá poranění pokožky, hnisání, vyrážky apod. konzultujte s lékařem.
 • V případě zvýšeného výskytu bodavého hmyzu používejte repelenty.

 ZÁSADY PRÁCE S DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY

 • Při užívání dezinfekčních přípravků vždy striktně respektujte pokyny výrobce uvedené na etiketě (ředění, resp. koncentrace, způsob aplikace, doba působení, používání osobních ochranných pomůcek apod.).
 • příklady dezinfekčních přípravků

ÚČEL POUŽITÍ

DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK

dezinfekce rukou

Chloramin T, Spitaderm (SKINMAM SOFT), SEPTODERM GEL, SterilLIum

dezinfekce vody

Aquasteril, Chloramin T, chlornan sodný, SANOSIL DDW, SANOSIL SUPER 25 Ag, SAVO

dezinfekce omyvatelných povrchů

(podlahy, stěny, povrchy)

Chloramin T, Savo

dezinfekce povrchů s protiplísňovým účinkem

Savo prim proti plísním, Savo proti plísním plus, Incidur, Desprej, DOSANIN (dosilin-S)

 ZÁSADY UŽÍVÁNÍ VODY

POKUD NEJSTE NAPOJENI NA VEŘEJNÝ VODOVOD,

NEODEBÍREJTE VODU Z VLASTNÍHO ZDROJE, NENÍ-LI SANOVÁN

A NENÍ-LI PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI VODY !!!

 • K pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, omývání ovoce a zeleniny, kosobní hygieně (čištění zubů, mytí úst, očí, obličeje, rukou před jídlem, intimních míst apod.) používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena, tj. vodu balenou nebo vodu z přistavené cisterny (uvést do varu).
 • K mytí a koupání zdravých osob lze v odůvodněných případech použít dle pokynů orgánů ochrany veřejného zdraví vodu převařenou.
 • K mytí novorozenců, kojenců a osob s oslabenou imunitou použijte pouze vodu balenou nebo z cisterny (po převaření).

 NÁVOD NA PŘEVAŘOVÁNÍ VODY

 • Přiveďte vodu jednorázově do klokotavého varu, např. ve varné konvici, hrnci a poté nechte přirozeně ochlazovat po dobu alespoň 10 minut. Tímto způsobem dojde k usmrcení rizikových mikroorganismů. Pro většinu účelů použití vyčkejte nejméně tak dlouho, než se voda ochladí na teplotu vhodnou k danému účelu použití. POZOR NA RIZIKO OPAŘENÍ!

NAKLÁDÁNÍ S POTRAVINAMI A ZEMĚDĚLSKÝMI PLODINAMI

 Zaplavené potraviny

 • Nejezte zaplavené potraviny s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat.
 • Čištění konzerv - umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem, poté v roztoku dezinfekčního přípravku a opláchněte pitnou vodou.
 • Zlikvidujte konzervy, jestliže mají narušený nebo silně pomačkaný obal, silně znečištěný uzávěr!!!
 • Zlikvidujte všechny potraviny vystavené zátopové vodě, jedná-li se o otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou, dále všechna i neotevřená papírová, sáčková, látková a celofánová balení a všechny potraviny neuzavřené hermeticky.
 • Zlikvidujte i hermeticky uzavřené chlazené nebo mražené potraviny, jestliže byly déle než dvě hodiny vystaveny jiným než doporučeným teplotám

 

Zaplavené zemědělské plodiny

 • Všechny zemědělské plodiny, které byly zaplaveny povodňovou vodou, kaly a bahnem, je nutné považovat za zdravotně závadné. Tyto plodiny v žádném případě nejezte. O použití ke krmení zvířat musí rozhodnout veterinární lékař.
 • Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po kontrole jejich nezávadnosti, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.
 • Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném umytí pitnou vodou.

MÁTE-LI JAKÉKOLIV POCHYBNOSTÍ O NEZÁVADNOSTI POTRAVINY,

ZLIKVIDUJTE JI!

 V PŘÍPADĚ PRVNÍCH PŘÍZNAKŮ ONEMOCNĚNÍ

(BOLENÍ BŘICHA, PRŮJEM, TEPLOTY) KONTAKTUJTE SVÉHO LÉKAŘE.

 NEPODCEŇUJTE POČÁTEČNÍ LEHKÉ PŘÍZNAKY!

ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU

V POSTIŽENÝCH DOMECH A BYTECH

 PO NÁVRATU JE NUTNO DŮM A BYT VYSUŠIT, UKLIDIT a DEZINFIKOVAT!!!

 • Větrat objekt průvanem.
 • Nechat odborně zkontrolovat statiku objektu a stanovit rozsah poškození a návrh postupu asanačních prací.
 • Zprovoznit inženýrské sítě: elektřinu, plyn, telefon, vodu (před zapojením kontrolu provedou odborníci).
 • Odklidit všechny nečistoty, nánosy bahna, zeminy, zničené předměty a zařízení.
 • Vysoušet zdivo pomocí přístrojů, ale vždy za přístupu čerstvého vzduchu.
 • Vyklidit veškerý poškozený nábytek, koberce, předměty apod., postupovat od horních pater směrem dolů. Vždy při práci používat osobní ochranné pomůcky včetně gumových rukavic a nepromokavých bot.
 • Nepoškozený nábytek a předměty dezinfikovat, dopravní prostředky nechat asanovat v servisu.
 • Zabezpečit odvoz poškozených výrobků a jejich likvidaci.
 • V okolí objektů zajistit trvalé a důsledné odvodňování (vyčištění od kalů odpadů, dešťovodů, kontrola komínů).
 • Je nutno zlikvidovat všechny výrobky z nasákavých a porézních materiálů, které byly zasaženy záplavovou vodou nebo bahnem (papír, filtrační materiály, dřevo, folie z plastů).
 • Elektrická a strojní zařízení, kde je demontáž problematická a neodborný zásah či opětovné neodborné smontování výrobku by mohlo ohrozit uživatele či obsluhu, je nutné, aby po mechanické očistě tyto úkony provedla servisní služba nebo výrobce. Čistit a dezinfikovat je nutné všechny části výrobku včetně skrytých prostor a otvorů z vnější i vnitřní strany. Pokud tato zařízení či výrobky přicházejí do přímého styku s potravinami a po provedené sanitaci vykazují viditelné změny (popraskání, poškrábání, odloupání povrchových vrstev, zrezivění apod.), nebo zapáchají, mění barvu a chuť, nelze je pro styk s potravinami použít. Totéž platí i pro keramické výrobky, plastové tenkostěnné obaly a plastové kanystry.
 • Výrobky, které jsou nasákavé a odolávají působení dezinfekčních přípravků a čistících prostředků se očistí nejlépe tlakovou vodou, omyjí se roztoky detergentů, opláchnou pitnou vodou a dezinfikují (např. chlorovými přípravky – Savo, Chloramin T v koncentracích a době působení doporučených výrobcem), opět se opláchnou pitnou vodou a osuší. Lze použít i fyzikální postup dezinfekce (var po dobu 10 minut, horký suchý vzduch v troubě při teplotě 160 º C po dobu 60 min., myčky nádobí s dezinfekčním roztokem atd.).

 

Pravidla při odstraňování plísní v budovách v zaplavených oblastech

 • Na narostlou plíseň na stěnách je vhodné použít k prvnímu dezinfekčnímu zásahu přípravky s fungicidními (protiplísňovými) účinky.
 • Podle rozsahu plísně je nutné volit vhodný aplikační postup – postřik, omytí, otření včetně různých kombinací těchto postupů, a dezinfekci provádět i opakovaně.
 • Mechanicky odstranit po dezinfekci zbytky plísně (dle individuální situace volit nejvhodnější způsob – škrábání, otlučení na omítku).
 • Plíseň nikdy neodstraňovat za sucha před aplikací přípravku, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů. Při likvidaci plísně používat ochranné pracovní pomůcky a ochranu dýchacích cest.
 • Odstranit primární příčiny (stavební či teplotně vlhkostní poměry), které zajišťují vhodné podmínky pro rozvoj plísní.
 • Po dezinfekci a na zaschlé stěny je vhodné aplikovat přípravky k preventivní ochraně proti plísním ve formě nátěrů před malbou i přímo na omítku.
 • Zajistit vhodné proudění vzduchu (intenzivní a časté větrání).
 • Vysoušet zdivo pomocí přístrojů, vždy za přístupu čerstvého vzduchu.
 • Dokud stěny nevyschnou, neprovádět na nich žádné stavební práce.

Pokud je likvidace plísní dle uvedených pravidel neúspěšná, doporučujeme obrátit se na místně a věcně příslušnou krajskou hygienickou stanici nebo specializovanou firmu.

 ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE ODĚVŮ A PRÁDLA

 • Pracujte zásadně v gumových nebo latexových rukavicích a v dobře větraném prostoru.
 • Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3 % roztoku Chloraminu T (připravíte rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech studené vody) nebo na 8 hodin do roztoku Sava (připravíte nalitím 1 litru Sava do 9 litrů vody).
 • Méně znečištěné prádlo namočte po dobu 1 hodiny do 1% roztoku Chloraminu T (připravíte rozpouštění 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litrech vody) nebo do SAVA (1 litr SAVA nalijte do 9 litrů vody). Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku.
 • Pozor! Chloramin T a SAVO mají bělící účinky!
 • Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat, vysušte a nechte vyčistit v profesionální čistírně.
 • Prádlo, které snese vyvářku, perte při teplotě nejméně 90° C nebo vyvařte po dobu 10 minut a následně vyperte. Prádlo vyžehlete. Je nutné zabránit kartáčování a prášení. Totéž platí pro polštáře a přikrývky.

 ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE HRAČEK A VÝROBKŮ

URČENÝCH PRO DĚTI VE VĚKU DO 3 LET

 • Vždy předpokládejte kontakt hraček a výrobků určených pro děti ve věku do 3 let s ústy dítěte a citlivou dětskou pokožkou. Proto je nutno očistě těchto výrobků, které přišly do styku se záplavovou vodou, bahnem nebo kaly, věnovat maximální pozornost.
 • Po kontaktu se záplavovou vodou (i při podezření na kontakt) z l i k v i d u j t e:
 •  textilní měkce vycpané hračky podobně jako dětské matrace, přikrývky, polštáře, vybavení do kočárků, kočárky
 •  hračky a výrobky pro nejmenší děti z porézních materiálů jako jsou: kousátka, šidítka, savičky, chrastítka, pískací měkké hračky, duté hračky obtížně čistitelné,
 •  dřevěné hračky a výrobky pro děti této věkové kategorie.
 • Omyvatelné hračky dezinfikujte a důkladně omyjte pitnou vodou.
 • Dětský textil, např. ošacení, ložní prádlo, textilní pleny apod. vyperte několikrát ve studené vodě s přídavkem desinfekčního přípravku s obsahem chloru (např. Savo). Barevné textilie je z důvodu možného odbarvení chlorovými preparáty vhodné desinfikovat prostředky na bázi aktivního kyslíku (peroxidy).
 • Po dezinfekci prádlo vymáchejte a několikrát vyperte s ohledem na složení výrobku při co nejvyšší teplotě s pracím práškem (nejvhodnějším způsobem ošetření prádla je vyvářka).
 • Prádlo důkladně vymáchejte ve zdravotně nezávadné vodě, důkladně vysušte a pokud možno vyžehlete.

OBNOVA UŽÍVÁNÍ VODY Z VLASTNÍ STUDNY

 • Do doby provedení sanace studny a posouzení zdravotní nezávadnosti vody nelze vodu z této studny používat jako pitnou.
 • Sanaci zatopené studny provádět až po stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti (opadnutí povodňové vlny, poklesu hladiny podzemních vod), po provedení úklidu okolí studny a jejím stavebně technickém zabezpečení.
 • Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, a to pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.

Základní postup při čištění šachtových studní

 1. Mechanicky očistíme vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravíme poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně vše opláchneme čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 1. Je-li studna silně znečištěna nebo se přívalová voda a bahno dostaly do studny, vyčerpáme celý objem vody.
 1. Před vstupem do studny pomocí detektoru nebo svíčky zjistíme, zda ve studni nejsou jedovaté plyny – pokud ano, odstraníme je vývěvou nebo kompresorem. Při práci ve studni nutno dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce (především používáme ochranné pomůcky).
 1. Velmi důkladně (např. kartáčem) očistíme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně vše opláchneme čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpáme. Veškerou vyčerpanou vodu v průběhu asanace odvádíme do odpadu nebo dostatečně daleko od studny po sklonu terénu, aby se zabránilo druhotnému znečištění vody ve studni asanované, ale i studních okolních. Není-li to možné nebo obsahuje-li voda vysokou koncentraci desinfekčního přípravku, je nutné ji odvézt do čistírny odpadních vod, aby nedošlo k poškození vegetace a půdního prostředí.
 1. Omyjeme vnitřní stěny studny a čerpací zařízení koncentrovanějším roztokem dezinfekčního přípravku, který obsahuje chlor (chloramin T 5 – 10 %, chlornan sodný 5 %, roztok chlorového vápna 10 %) v množství vyšším než je uvedeno na etiketách výrobků. Nutno pracovat v gumových rukavicích. Pokud chlorový roztok nestačí důkladně umýt stěny, lze použít i roztok mýdlový.
 1. Vše opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme.
 1. Pokud nebyla studna záplavovou vodou přímo zasažena, odčerpáme vodu ze studny asi na 1 m výšky vodního sloupce. Přechlorujeme vodu dezinfekčním přípravkem (nejlépe na bázi chloru) a myjeme stěny zpětným proudem přechlorované vody. Úplně vyčerpáme vodu ze studny. Pozor: před vstupem do studny nutno postupovat podle odstavce 3.
 1. Odstraníme znečištěný pokryv dna (štěrk, písek). Vytěžíme kal a bahno ze dna studny, odstraníme případné pevné součásti, pečlivě vyčistíme dno studny, včetně vtokových otvorů na dně studny.
 1. Provedeme konečné mytí stěn a dna studny, vodu vyčerpáme.
 1. Provedeme pokryv dna nejlépe novým štěrkem nebo hrubozrnným pískem, v nouzi též možno vrátit důkladně propraný starý materiál.
 1. Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymezení zákalu.
 1. Přidáme přípravek pro dezinfekci pitné vody podle návodu na použití. U chlorových preparátů udržujeme obsah volného chloru na 0,5 – 1 mg/l. Je možno též použít k desinfekci přípavky dostupné na trhu k dezinfekci pitné vody na bázi jiných chemických látek, nutno vždy respektovat pokyny výrobce při dezinfekčních postupech.
 1. Po několika hodinách odpustíme trochu vody přes domovní rozvody za účelem dezinfekce rozvodného potrubí.
 1. Asi za 2 až 3 týdny necháme provést základní rozbor.

Čištění vrtaných studní

 • U studní vrtaných je svépomocně možné maximálně studnu vyčerpat a dezinfikovat.
 • Další práce je nutné přenechat odborné firmě, která má možnost vrt prohlédnout pomocí speciální televizní kamery.

SANACE VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

URČENÝCH PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 • Nejprve provést dokonalou mechanickou očistu celého pozemku, odstranit naplaveniny a bahno.
 • Spláchnout celý prostor, včetně travnatých ploch, proudící zdravotně nezávadnou vodou. Travnaté plochy ponechat 2 - 3 týdny působení slunečnímu UV záření.
 • Odstranit veškerý kontaminovaný písek z pískovišť, doskočišť atd. Betonové části pískovišť opláchnout proudící zdravotně nezávadnou vodou a dezinfikovat postřikem 2% roztoku Chloramin T nebo 1% roztoku Chloraminu T se saponátem, nechat působit 30 minut. Pískoviště nechat vyschnout.
 • Navézt nový zdravotně nezávadný písek splňující hygienické limity mikrobiologického, parazitologického a chemického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách, které jsou stanoveny v příloze č. 14 k vyhlášce č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
 • Ostatní pevné plochy cest, hřišť atd. řádně mechanicky očistit a opláchnout proudící zdravotně nezávadnou vodou a poté ponechat působení slunečnímu UV záření.
 • Hřiště s umělým povrchem je nutné dokonale mechanicky vyčistit, povrch umýt zdravotně nezávadnou proudící vodou a dezinfikovat vhodným dezinfekčním přípravkem po dohodě s výrobcem umělého povrchu (Pozor: chlorové přípravky mohou umělé povrchy hřišť odbarvovat!).
 • Zaplavené nebo kontaminované zařizovací předměty venkovních hracích ploch (průlezky, houpačky, skluzavky, lavičky atd.) je třeba mechanicky očistit, omýt proudící zdravotně nezávadnou vodou a dezinfikovat 2% roztokem Chloraminu T po dobu 30 minut nebo do zaschnutí.
 • Po provedené dezinfekci je nutné všechny dezinfikované plochy a předměty opět omýt proudící zdravotně nezávadnou vodou.

RIZIKO INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Při práci v zatopených prostorách a při jejich čištění jsou osoby vystaveny riziku infekce. Jedná se jednak o infekce přenášené vodu kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími ze žump a čističek odpadních vod (např. dysenterie) a vodou kontaminovanou výkaly zvířat v případě některých infekcí přenosných na člověka (např. leptospiróza či tularémie). Jejich původci mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží (například oděrkami a záděrami). Snažte se tedy omezit styk vody a bláta s tělem, pokud možno co nejvíce. Při práci používejte vždy holínky a gumové rukavice. Ruce si po skončení práce vždy řádně umyjte a dezinfikujte. Znečištěné prádlo ošetřete výše uvedeným způsobem.

Hnisající oděrky, boláky, bodnutí hmyzem, vyrážka, teplota, dýchací či zažívací potíže je nutné lékařsky vyšetřit a ošetřit. Ošetřujícího lékaře je nutné upozornit na skutečnost, že nemocný byl v kontaktu se záplavovou vodou. Lidé se mohou v záplavových oblastech nakazit zejména salmonelózou, úplavicí, břišním tyfem a paratyfem, leptospirózou, listeriózou, tularémií, žloutenkou typu A apod. Při přemnožení komárů hrozí záplavové horečky.

Zkontrolujte si platnost očkování proti tetanu (přeočkování po 10-ti až 15-ti letech). V některých případech se podle místní epidemiologické situace doporučuje i další očkování (např. proti hepatitidě typu A, břišnímu tyfu apod.)

Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu), ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zatopeném prostředí.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ KONTAKTUJTE PRACOVNÍKY

KRAJSKÉ   HYGIENICKÉ   STANICE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně

Územní pracoviště

Telefonní kontakt

Brno a Brno - venkov

545 113 091

Blansko

516 497 110

Břeclav

519 305 155

Hodonín

518 398 611

Vyškov

516 777 511

Znojmo

515 213 711

OBECNĚ

Vždy je potřeba dbát pokynů složek integrovaného záchranného systému!

Pamatujte na evakuační balíček (zavazadlo) do něhož patří zejména osobní doklady, nutné léky, baterka, peníze a rádio na baterky.

 Použité podklady

 • Články MUDr. Františka Kožíška, CSc. „DEZINFEKCE SPOTŘEBNÍCH DÁVEK A INDIVIDUÁLNÍCH ZDROJŮ PITNÉ VODY ZA HAVARIJNÍCH SITUACÍ“ (sborník „Povodně 1997 – zkušenosti hygienické služby“, AHEM zvláštní číslo 1999, vydal Státní zdravotní ústav, Praha 1999, str. 92-99)
 • Materiály zveřejňované v průběhu záplav v letech 1997, 1998, 2002, 2006, 2009 a dalších na webech Ministerstva zdravotnictví a SZÚ Praha
 • Převařování pitné vody jako jeden z nástrojů ochrany veřejného zdraví (metodické doporučení SZÚ – Národní referenční centrum, pro pitnou vodu) z 18. 12. 2015
 • Nouzové zásobování pitnou vodou (metodické doporučení SZÚ Praha – Národního referenčního centra pro pitnou vodu) z 16. 7. 2018

Zpracováno:

KHS JmK v listopadu 2018

Materiály budou průběžně aktualizovány

Naposledy změněno pondělí, 08 červenec 2019 18:48